Elektronický zápis do mateřské školy od 15. 4. 2024 do 16. 5. 2024:

 https://zapisdoms-praha4.praha.eu/

PŘIHLÁŠKU DO MŠ NA BUČANCE NAJDETE POD HLAVIČKOU Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a: uveďte jako prioritní školu MŠ Na Bučance.

Přihlášku, potvrzení pro pediatra a evidenční list si vygenerujte.

Vyplněné a lékařem podepsané přihlášky budou přijímány v mateřské škole Boleslavova 1a v TERMÍNU ZÁPISU ve dnech 15. – 16. 5. 2024 od 13. 00 do 18. 00 hodin. Přihlášku můžete odevzdat i v MŠ Na Bučance, v rámci provozní doby mezi 15. 00 - 16. 30.

s sebou si vezměte: vyplněnou a PODEPSANOU přihlášku potvrzenou lékařem (!), průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte;

pokud z vážných důvodů v uvedený termín přihlášku do mateřské školy doručit nemůžete, domluvte se telefonicky či e-mailem na předání přihlášky dříve.

Dne 16. 5. 2024 v 18. 00 je přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat v systému elektronického zápisu, výsledky budou zveřejněny i na webu školky nejpozději do 15. 6. 2024.

Informace k zápisu:

  • Dle § 36, odst. 4 správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, trvalé pobytu a z něhož je patrná i podoba
  • dle § 33, odst. 1 správního řádu, má účastník nebo jeho zástupce právo dát se v řízení zastoupit zmocněncem, kterého si zvolí a který se prokáže plnou mocí, udělenou písemně
  • dle § 36, odst. 1správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením vyhlásit, až do kdy mohou činit své návrhy
  • dle § 36, odst. 2 správního řádu má účastník nebo jeho zástupce právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán poskytne o řízení informaci.
  • dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: 17. 5. 2024 v kancelářiMŠ Boleslavova 1a mezi 13. 00 – 16. 30