Přihlášky jsou Vám v elektronické podobě k dispozici pod následujícím odkazem:

Přihláška_-_2021_-_2022_Na_Bučance.doc

Přihláška_-_2021_-_2022_Na_Bučance.pdf

Přihlášku v listinné formě si můžete po předchozí telefonické či e-mailové domluvě vyzvednout v průběhu dubna ve školce.

Vyplněné a lékařem podepsané přihlášky budou přijímány v mateřské škole v TERMÍNU ZÁPISU ve dnech 11. – 12. 5. 2021 od 15. 00 do 17. 00 hodin; s sebou si vezměte: vyplněnou a PODEPSANOU přihlášku, průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte; pokud z vážných důvodů v uvedený termín přihlášku do mateřské školy doručit nemůžete, domluvte se telefonicky či e-mailem na předání přihlášky dříve.

Dne 12. 5. 2021 v 17. 00 je přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené.

Výsledky přijímacího řízení si můžete osobně vyzvednout 26. a 27. 5. 2021 mezi 15. – 17. hodinou.

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí: (bude doplněno)

Informace:

-          Dle § 36, odst. 4 správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, trvalé pobytu a z něhož je patrná i podoba

-          dle § 33, odst. 1 správního řádu, má účastník nebo jeho zástupce právo dát se v řízení zastoupit zmocněncem, kterého si zvolí a který se prokáže plnou mocí, udělenou písemně

-          dle § 36, odst. 1správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením vyhlásit, až do kdy mohou činit své návrhy

-          dle § 36, odst. 2 správního řádu má účastník nebo jeho zástupce právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán poskytne o řízení informaci.

-          dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí